نیمه خالی

گاه آنقدر سرت شلوغ می شود که فرصت نوشتن پیدا نمی کنی مدام کاری را که دوست داری انجامش را عقب می اندازی این می شود که همیشه نیمه ای از تو خالی است هرچند کارهایت را درست انجام می دهی اما باز راضی ات نمی کند  این روزها ی من با آنکه شلوغ و پرکار است اما وقتی مرورشان می کنم چیزی جایی خالی دارد برایم دعا کنید که برگردم ....

/ 0 نظر / 45 بازدید