این روز ها

این روزها بد جوری نمی دانم بگویم کلافه ام ،نگرانم ،اندوهگینم دقیقا نمی دانم اما شبها که بیشتر وقت پیدا میکنم و با خودم رو راست تر می شوم این سوال رااز خودم می پرسم چه کردیم که دیگران این طورگستاخانه جرات می کنند به بهترین بنده ی خدا که ما خود را از پیروان او می دانیم توهین کنند آخر وقتی ازسفارشات اوبه ما چه عملی چه به صورت حدیث این است که دلی را نشکنیم ،دوست بداریم ،دروغ نگوییم ،غیبت نکنیم ،و.... کدامش را رعایت می کنیم این می شود که مردی گستاخ از نسل فرعون به خود اجازه می دهد که .... راستی رسالت فرهنگی ما چیست ؟خوب معلوم است بیایید مسلمان واقعی باشیم سعی کنیم روبه کمال حرکت کنیم دلم می خواهد خیلی چیزهارا بنویسم اما می دانم به آنجا می رسد که .....پس سخن کوتاه باید وسلام

ماه فروماند از جمال محمد"ص"

سرو نباشد به اعتدال محمد"ص"

/ 2 نظر / 11 بازدید
آرش آذرسعيد

ما زنده از آنيم كه آرام نگيريم موجيم كه آسودگي ما عدم ماست....

ساقی

واقعا حرف های درست و به جایی بود ما واقعا ما آنقدر فکر کارهای خود هستیم و برای راحتی کار دروغ می گوییم یا غیبت می کنیم و خیلی کارهای دیگر. ما مسلمانان واقعی نیستیم.و این جای تاسف است