بزرگ بود و از اهالی امروز

گریه نکن خواهرم.در خانه ات درختی خواهد رویید و درخت هایی درشهرت و بسیار درختان در سرزمینت ,وباد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد خواهند پرسید :در راه که می آمدی سحر را ندیدی ؟بند آخر سووشون "در روز جهانی زن سیمین دانشور به آرامش واقعی رسید .روحش شاد

/ 1 نظر / 8 بازدید
الهام

سلام چقدر ناراحت کننده........روحش شاد