لحظه های نیایش

هیچ وقت برای دوست داشتن دیر نیست.

اما چرا از کدورت ها پرده ببافیم بر پنجره ی عاطفه هامان ؟

چرا دوست نداشته باشیم؟

چرا عشق نورزیم ؟

مگر خدا مارا جز برای دوست داشتن و عشق ورزیدن آفریده است؟

روزی استاد سر کلاس گفت :از خودتان بپرسید اگر من نباشم چه خللی در هستی به وجود می آید ؟یا راحت تر به کجای جهان بر می خورد ؟

آن روز هر چه اندیشیدم چیزی نیافتم اگر چه ندایی نامفهوم از قلبم شنیدم . آرام نداشت می خواست چیزی به من بگوید آن روز نشنیدم اما حالا  می دانم اگر من نباشم عشق نیست دوست داشتن نیست در دایره کوچک ارتباط های من .

چرا که بر این باورم همه ی آدم ها را تنها به خاطر خودشان دوست بدارم 

چرا که باور دارم دوست داشتن و عشق ورزیدن نیایش است .قلب

/ 1 نظر / 11 بازدید
ن

نعمت خداوند اول محبت بود مهربانی و صداقتت و بعد خاک و باد و باران و..وخداوند بر هر آنچه که میگذرد بر انسان و در راز دلش خوب آگاه هست خدا نماد دوست داشتن و عشق است ..فقط ما درکوچه شناختش گم شدیم